Alle aangegeven prijzen zijn in Euro en exclusief eventuele verwijderingsbijdrage. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten en/of wijzigingen door de fabrikant. Onderstaande voorwaarden gelden alleen voor binnenlandse leveringen (Nederland). Voorwaarden voor leveringen buiten Nederland staan in de Engelse deel/voorwaarden .

Levering

  • Levering van de door u bestelde producten vindt plaats nadat betaling binnen is. De Levering is voor verantwoordelijkheid van Hardware-CNC / Whitesocks-Engineering wiens product(en) u hebt besteld.
  • Een bestelling zal altijd volgens vooraf aangegeven / overeengekomen verzendkosten bij u worden afgeleverd tenzij uitdrukkelijk anders bij het betreffende product wordt vermeld./ of anders aan u wordt doorgegeven
  • De levertijd van voorradige producten bedraagt enkele werkdagen. Levertijden gelden als een indicatie en kunnen derhalve afwijken. Bij niet tijdige levering dient de consument Hardware-CNC / Whitesocks-Engineering schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
  • De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
  • Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten en eventuele extra transportkosten, verschuldigd zijn.
  • Alle artikelen worden in Nederland bezorgt mits bereikbaar via de verharde weg op de stoep. Voor verder vervoer dient u zelf zorg te dragen.
  • Op verzoek zijn leveringen buiten Nederland mogelijk. Bijkomende kosten zullen per geval worden berekend gecalculeerd.
  • Kosten PAYPAL-fee worden bij terug sturen/canceling niet vergoed. 

Eigendomsvoorbehoud

Hardware-CNC / Whitesocks-Engineering blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Zolang het totaal bedrag niet is voldaan blijft het product dus in alle omstandigheden opeisbaar.

 

Reclamatie

Hardware-CNC / Whitesocks-Engineering is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal Hardware-CNC / Whitesocks-Engineering het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.

Aansprakelijkheid

Hardware-CNC / Whitesocks-Engineering kan slechts voor een eventuele tekortkoming van de bestelling en in de nakoming daarvan aansprakelijk worden gehouden. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten en/of wijzigingen door de fabrikant. De totale aansprakelijkheid van Hardware-CNC / Whitesocks-Engineering wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot aan max. het bedrag dat u voor het product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald; de totale aansprakelijkheid van Hardware-CNC / Whitesocks-Engineering zal in ieder geval beperkt zijn tot het aankoopbedrag van het betreffende product. Aansprakelijkheid van Hardware-CNC / Whitesocks-Engineering voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust op Hardware-CNC / Whitesocks-Engineering geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Hardware-CNC / Whitesocks-Engineering dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Hardware-CNC / Whitesocks-Engineering en u is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in woonplaats gebruiker tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft gebruiker bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegd rechter.

 

Vragen en feedback:
HARDWARE-CNC.nl
(Whitesocks-engineering)
Eerste Molenweg 28a
1261TD  Blaricum
Nederland

E-mail: Info@Hardware-cnc.nl